Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 10920

Druhá zlínská výzva

Souhlasíme s Druhou zlínskou výzvou

DRUHÁ ZLÍNSKÁ VÝZVA

Evropské peníze přímo obcím, městům a jejich sdružením!

Výzva vládě, nechť neudělá stejnou chybu při dělení peněz EU jako vlády minulé.

„Druhá zlínská výzva" chce vyzvat vládu, aby co nejvíce prostředků určených pro integrovaný rozvoj území, minimálně z 65% bylo prakticky nárokovým systémem čerpáno přímo obcemi, městy a jejich sdruženími. Jen systém, který se bude blížit modelu nárokovatelného čerpání, odrážející míru potřeb jednotlivých regionů, splní očekávání neopakovat chyby minulé včetně zamezení nežádoucím politickým vlivům.

Zde naleznete odkaz na stránky http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/, kde postačuje vyplnit kraj, město / obec, jméno a příjmení, funkci (starosta, místostarosta, zastupitel, podnikatel, občan). 

Znění výzvy:

My, signatáři Druhé zlínské výzvy, vyzýváme předsedu vlády ČR Petra Nečase, aby při přípravě Dohody o partnerství s Evropskou komisí:

1. respektoval potřeby regionů ČR a zaručil model nárokového čerpání minimálně 65% prostředků alokovaných do Integrovaného  r e g i o n á l n í h o operačního programu 2014-2020 za účelem vyvážené a efektivní distribuce prostředků EU do území.

2. zaručil i v ostatních operačních programech a v Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 výrazné zohlednění potřeb venkovských regionů ČR v duchu politiky soudržnosti.

3. zajistil v co největší míře využití metody komunitně vedeného místního rozvoje – tedy Místních akčních skupin, ve všech relevantních operačních programech tak, aby došlo k maximálnímu možnému využití potenciálu daného území.